اعضای شورای اسلامی شهر میبد با اکثریت دوسوم آرا با ادامه حضور محمد حسین هدایی به عنوان شهردار میبد مخالفت و رأی به برکناری وی دادند.


استیضاح هدایی شهردار میبد (10)

استیضاح هدایی شهردار میبد (2) استیضاح هدایی شهردار میبد (4) استیضاح هدایی شهردار میبد (5) استیضاح هدایی شهردار میبد (6) استیضاح هدایی شهردار میبد (7) استیضاح هدایی شهردار میبد (9) استیضاح هدایی شهردار میبد (11)استیضاح هدایی شهردار میبد (1) استیضاح هدایی شهردار میبد (12)استیضاح هدایی شهردار میبد (8) استیضاح هدایی شهردار میبد (13) استیضاح هدایی شهردار میبد (14) استیضاح هدایی شهردار میبد (15) استیضاح هدایی شهردار میبد (16) استیضاح هدایی شهردار میبد (17) استیضاح هدایی شهردار میبد (18) استیضاح هدایی شهردار میبد (19) استیضاح هدایی شهردار میبد (20) استیضاح هدایی شهردار میبد (21) استیضاح هدایی شهردار میبد (22) استیضاح هدایی شهردار میبد (23) استیضاح هدایی شهردار میبد (24) جلسه استیضا ح شهردار میبد (1) جلسه استیضا ح شهردار میبد (2) جلسه استیضا ح شهردار میبد (3) جلسه استیضا ح شهردار میبد (4) جلسه استیضا ح شهردار میبد (5) جلسه استیضا ح شهردار میبد (6) جلسه استیضا ح شهردار میبد (7) جلسه استیضا ح شهردار میبد (8) جلسه استیضا ح شهردار میبد (9) جلسه استیضا ح شهردار میبد (11) جلسه استیضا ح شهردار میبد (14) جلسه استیضا ح شهردار میبد (15) جلسه استیضا ح شهردار میبد (16) جلسه استیضا ح شهردار میبد (17) جلسه استیضا ح شهردار میبد (18) جلسه استیضا ح شهردار میبد (19) جلسه استیضا ح شهردار میبد (20) جلسه استیضا ح شهردار میبد (21) جلسه استیضا ح شهردار میبد (22) جلسه استیضا ح شهردار میبد (23) جلسه استیضا ح شهردار میبد (24)

جلسه استیضا ح شهردار میبد (12)