کمال دهقانی فیروزآبادی در نشست خبری با خبرنگاران اقدام به عکاسی با دوربین اهالی رسانه کرد.

نشست خبری نماینده مردم میبد (17)