مردم محله بیده نیز مانند سایر محلات میبد در شب‌های محرم به عزاداری می پردازند.

عزاداری شب چهارم محرم در تکیه ابوالفضلی بیده که توسط خبرنگار نارین به تصویر کشیده شده است، در ادامه مشاهده می کنید.

عکس: سیدیحیی طباطبایی

عزاداری محرم بیده (1) عزاداری محرم بیده (2) عزاداری محرم بیده (3) عزاداری محرم بیده (4) عزاداری محرم بیده (5) عزاداری محرم بیده (6) عزاداری محرم بیده (7) عزاداری محرم بیده (8) عزاداری محرم بیده (9) عزاداری محرم بیده (10) عزاداری محرم بیده (11) عزاداری محرم بیده (12) عزاداری محرم بیده (13) عزاداری محرم بیده (14) عزاداری محرم بیده (15) عزاداری محرم بیده (16)