در جریان سفر بابکر باء –سفیر کشور سنگال در ایران- فرماندار میبد یک تخته زیلوی سنتی را به وی اهدا کرد.