بسیاری از کودکان که در دوران شکل گیری انقلاب حضور نداشتند به همراه نسل قدیم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال میبد شرکت کردند و صحنه‌های ماندگاری را به نمایش گذاشتند.

عکس: سیدیحیی طباطبایی