عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از ۱۵ تا ۲۲ اسفند بر اساس حروف الفبا پرداخت می‌شود.

به گزارش نارین‌خبر، مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آنان با حروف غ ، ذ ، ن، م آغاز می شود، عیدی خود را در روز ۱۵ اسفند ماه دریافت می کنند. مستمری بگیرانی که نام خانوادگی شان با حروف ک، د، ش، ع آغاز می شود نیز در ۱۶ اسفند عیدی را دریافت می کنند.

همچنین بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با حروف گ، ل، و، ه ، ی آغازمی شود، در روز ۱۷ اسفند عیدی دریافت می کنند. علاوه بر این در روز ۱۷ اسفند ماه عیدی مستمری بگیرانی که از بانکی غیر از بانک رفاه کارگران مستمری دریافت می کنند، به حساب آنها واریز می شود.

۱۹ اسفند ماه عیدی بازنشستگانی که نام خانوادگی آنان با حروف ط، خ، س، ظ، ر، ق آغاز می شود، پرداخت خواهد شد و آن دسته از بازنشستگان و مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آنها با حروف ح، ف ، ض، ز، ژ، ص، ج ، چ شروع می شود ؛ مستمری خود را در تاریخ ۲۰ اسفند دریافت می کنند.

مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آنها با حروف پ ، ت ، ث ، ب ، ا آغاز می شود نیز، در تاریخ ۲۱ اسفند و افرادی که نام خانوادگی شان با حرف آ شروع می شود در تاریخ ۲۲ اسفند ماه مبلغ عیدی خود را دریافت می کنند.

مجموع اعتبار اختصاص یافته برای پرداخت عیدی بازنشستگان این سازمان حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان است.

گفتنی است، عیدی افرادی که از سایر بانکها حقوق دریافت می کنند، در ۱۷ اسفند واریز می شود.