آسیاب آبی یخدان میبد که در دهه‌های پیشین تخریب گردیده بود، بازسازی و به مکان دیدنی برای گردشگران و مسافران تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار نارین، آسیاب آبی یخدان میبد چهارمین آسیابی است که در این شهرستان مرمت شده و آسیاب های باغشاهی، بیده و دوسنگی محمدآباد، آسیاب هایی هستند که قبل از آسیاب یخدان مورد مرمت قرار گرفته اند.

سنگ این آسیاب با آب حرکت و گندم را به آرد تبدیل می کند که گردشگران و علاقمندان مراحل تبدیل گندم به آرد توسط آسیاب را می توانند از نزدیک مشاهده کنند.

عکس: سید یحیی طباطبایی