در اطرافمان هر روز آدم های بسیاری را می بینیم که ورق تقویم ها، حسابی از سروصورتشان رد شده است. گویا چهره خسته شان را با خط هایی عمیق نقاشی کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری نارین، ۹ مهرماه روز جهانی سالمندان است، روز کسانی که خاطرات زیادی را در کوله بار عمرشان انبار کرده اند. ما به این نسل و به سپیدی ها و تجربه هایشان سخت محتاجیم و وظیفه داریم حرمتشان را حفظ کنیم.

تصاویر زیر همزمان با ۹ مهر ۱۳۹۷ در مرکز توانبخشی سالمندان شهرستان میبد از دریچه دوربین نارین‌خبر به ثبت رسیده است.