معاون جهاد کشاورزی مهریز گفت: به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی، در سال زراعی جاری، کشت گیاه زعفران در این شهرستان نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری نارین، محمدحسین حکیمی گفت: به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی، آبیاری نوین و فعالیت های ترویجی و تبلیغی در سال زراعی جاری، کشت گیاه زعفران در این شهرستان نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافت.

حکیمی با اشاره به اینکه ۸۰ هکتار از باغات و مزارع مهریز به کشت زعفران اختصاص دارد افزود: حدود ۲۵۰ خانوار در شهر و مناطق روستایی در بخش مرکزی مهریز در زمینه کاشت، داشت و برداشت زعفران در شهرستان فعالیت دارند.

معاون جهاد کشاورزی مهریز  با بیان اینکه زعفران جزء گیاهان کم آبخواه است بر توجه خاص کشاورزان به این گیاه تاکید کرد.

معاون جهاد کشاورزی مهریز با بیان این که این محصول با توجه به  کم آبی و مناسب بودن خاک استان، به کشاورزان  توصیه می شود افزود: گیاه زعفران بازدهی هفت ساله دارد و پس از آن برای بازدهی دوباره باید مجدداً پیاز آن کشت شود.

گفتنی است ۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح اراضی کشاورزی مهریز است و برداشت این گیاه که از اول آبان ماه  آغاز شده و تا نیمه آذرماه ادامه دارد.