وقتی از بلندی‌های غربی میبد به این شهر تاریخی نگاه کنی، چیزی جز ذرات آلوده پراکنده در هوا مشاهده نمی‌کنی.