معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: رویداد یک روزه دست نقش از سری برنامه‌های خودباوری فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد است که با هدف ارتقاء توانمندی و بنیه فرهنگی و هنری شهرستان‌های استان یزدآغاز شده است.

به گزارش نارین‌خبر، محمود دهقان‌هراتی با اشاره به برگزاری رویداد دست نقش در شهرستان میبد افزود: در این راستا اولین برنامه با یک رویکرد هنری شروع شده چون اعتقاد بر این است که  مبانی هنری به ویژه هنرهای سنتی شهرستان های استان یزد برخاسته از اندیشه و سیر طولانی ساختار تمدن این شهرستان ها و همچنین عصاره ای است از نوع جهان بینی مردم آن شهر نسبت به جامعه خود که بازتاب زبان غیابی ولی ارتباطی مردم است.

وی ادامه داد: به همین دلیل نقش‌نگاره‌های میبد که روی سفال کار می شود و به هر حال سفال هم از مهمترین آثار هنری در طول تاریخ هست، مورد توجه قرار گرفته است.

دهقان هراتی با بیان اینکه در این رویداد نقوش سفالینه های میبد بازتعریف و بازتولید می شود، اظهار داشت: به هر حال یک نوع نگاه معاصر هست که این نگاه، نگاهی هم محافظتی و هم ترویجی برای هنرهای سنتی است. هنرهای سنتی می‌توانند بازتعریف بشوند، بازتولید بشوند و ظرفیت‌های ویژه‌ای را در هنر معاصر ایجاد کنند. امیدواریم با این نوع نگاه هم به هدف خود باوری فرهنگی و به ویژه هنری شهرستان میبد کمک کرده باشیم و هم ظرفیت های ناگفته و مطالعه نشده نقوش میبد به سمت احیاء و توسعه پیش رود.

معاون هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در پایان اظهار داشت: جا دارد که از برگزارکنندگان این رویداد، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میبد، اداره میراث فرهنگی شهرستان میبد، شهرداری و شورای اسلامی شهر میبد تشکر کنم. امید است این گونه برنامه ها استمرار داشته باشد.