37 شماره نشریه استان یزد در قالب 8 عنوان توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد دیجیتال سازی شد.

به گزارش نارین‌خبر، ۳۷ شماره نشریه استان یزد در قالب ۸ عنوان توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد دیجیتال سازی شد.

این اقدام در راستای رسالت سازمانی این مرکز مبنی بر دیجیتال سازی اسناد و مدارک، تعداد ۳۷ شماره نشریه استان یزد در قالب ۸ عنوان دیجیتال‌سازی انجام شده است.

لازم به ذکر است این نشریات که مربوط به بازه زمانی سال های ۷۵ تا ۸۰ هستند به صورت اهدایی از سوی دفتر بشارت نو به این مرکز ارسال شده‌اند و در بخش آرشیو این مرکز، مطابق با استانداردهای موجود، دیجیتال‌سازی شدند و اصل نشریات در طبقه‌بندی آرشیو مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد قرار گرفتند.

گفتنی است مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد آمادگی دارد با همکاری نشریات استان، نسبت به دیجیتال سازی نشریات آرشیوی آنان اقدام و زمینه را برای فعالیت های پژوهشگران فراهم کند.