استاندار یزد با اشاره به اثرات مثبت توجه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به مناطق محروم گفت: یکی از برنامه های اصلی استان حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته است.

به گزارش نارین‌خبر، محمد علی طالبی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در استانداری برگزار شد، نگاه دولت و دستگاه‌های اجرایی را متمرکز بر مناطق محروم خواند و افزود: توجه ویژه به مناطق محروم موجب رونق تولید و اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی و در نتیجه مهاجرت معکوس به این مناطق است.

وی در انتها از فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه مناطق محروم تشکر کرد و افزود: دستگاه های دولتی باید حمایت همه جانبه ای از فعالیت های اقتصادی در مناطق محروم داشته باشند و بر تداوم فعالیت و همکاری در راستای رونق تولید و افزایش اشتغال تاکید کرد.