اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تفت و میبد اعلام شد.

به گزارش نارین‌خبر، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه تفت و میبدبه شرح زیر اعلام شد.

۱- آقای علی آرمان فرزند قاسم کد نامزد ۱۲۶
۲- آقای سیدناصر امامی میبدی فرزند سیدعلیرضا مشهور به سیدناصر کد نامزد ۱۲۷
۳- خانم طیبه پارساییان فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۲
۴- آقای هادی بیشه فرزند حسین کد نامزد ۱۴۵
۵- آقای عباسعلی حدادی ندوشن فرزند حسین کد نامزد ۱۴۷
۶- آقای فخرالدین حسین‌زاده رکن‌آباد فرزند عباس کد نامزد ۱۴۸
۷- آقای سیدابوالقاسم حسینی فرزند سیداسدالله مشهور به سیدحسین کد نامزد ۱۴۹
۸- آقای سیدعلی‌محمد حسینی‌نسب فرزند سیداحمد کد نامزد ۱۵۱
۹- آقای نایب‌علی خلیلی فرزند فتح الله کد نامزد ۱۵۲
۱۰- آقای کمال دهقانی‌فیروزآبادی فرزند احمدعلی کد نامزد ۱۵۷
۱۱- آقای علی‌اصغر ذبیحی‌یخدانی فرزند جلال کد نامزد ۱۵۸
۱۲- آقای عباسعلی رضایی‌صدرآبادی فرزند محمد مشهور به دکتررضایی کد نامزد ۱۵۹
۱۳- آقای حسین رعیت شوازی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۱
۱۴- آقای قاسم روان‌بخش فرزند حسن مشهور به روان‌بخش کد نامزد ۱۶۲
۱۵- آقای محمد زارع‌شاهی فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۶۵
۱۶- آقای مهدی زمانی فرزند علی کد نامزد ۱۶۸
۱۷- آقای مصطفی شبانی‌پور میبدی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۹
۱۸- آقای علی شمسی محمودآبادی فرزند کمال کد نامزد ۱۷۴
۱۹- آقای علیرضا طالبی فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۷۶
۲۰- آقای احسان فلاح‌محسنی‌تفتی فرزند شعبان کد نامزد ۱۸۲
۲۱- آقای ابوالحسن فلاح‌مدواری فرزند احمد کد نامزد ۱۸۴
۲۲- آقای اکبر فلاح یخدانی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۵
۲۳- آقای ابراهیم فاضلی شورکی فرزند اکبر مشهور به ماشاءالله کد نامزد ۱۸۶
۲۴- آقای محمدحسین کریم‌زاده‌شورک فرزند میرزا احمد مشهور به حسین کد نامزد ۱۸۹
۲۵- آقای سیدحسن موسوی‌میبدی فرزند سیدمحمود مشهور به سید کد نامزد ۱۹۵
۲۶- آقای سید جلیل میرمحمدی میبدی فرزند سیدرضا کد نامزد۱۹۶
۲۷- آقای محمدرضا وطن‌خواه‌تفتی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹۷

ضمناً اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ آغاز می شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.