لحظاتی پیش روح بلند علامه محمدتقی مصباح یزدی به ملکوت اعلی پیوست.

به گزارش نارین‌خبر، لحظاتی پیش روح بلند و ملکوتی فقیه انقلابی فیلسوف مجاهد عمار رهبر حضرت آیت الله علامه محمدتقی مصباح یزدی به ملکوت اعلی پیوست.