سند نام‌گذاری رسمی ماه‌های سال و تعداد روزهای آن که توسط مجلس ملی تصویب و توسط وزیرالوزراء وقت تایید شده است.

به گزارش نارین‌خبر، تصویر زیر سند نام‌گذاری رسمی ماه‌های سال و تعداد روزهای آن که توسط مجلس ملی تصویب و توسط وزیرالوزراء وقت تایید شده است.

این سند در سال ۱۳۰۴ خورشیدی لازم‌الاجرا شد.