کارخانجات گلچین میبد طبق شرایط ذیل نیروی کار استخدام می‌کند.