حضور برخی افراد هنجارشکن، موجب نگرانی مردم که در برخی اماکن تفریحی میبد نظیر پارک بهاران حضور می‌یابند، شده است.

به گزارش نارین‌خبر، متأسفانه پارک بهاران میبد تبدیل شده به جایی برای دعوا و درگیری به گونه ای که خانواده ها در این مکان آرامش روحی و روانی ندارند.

در چند وقت اخیر درگیری ها هر شب در این مکان رخ می دهد و جای تأسف است در مسئولین امر، همتی جهت رفع این معضل مشاهده نمی گردد.

  • نویسنده : عابدی