تفاوت مهمی که شب‌های لبنان با دیگر رستوران‌ها دارد این است که به هیچ عنوان از سوسیس و کالباس در غذاها استفاده نکرده و به همین دلیل جزء سالم‌ترین غذاها است.

http://www.narinnews.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.jpg

http://www.narinnews.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.jpg