جمکران
انسداد تمام مسیرهای ورودی به مسجد جمکران ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

انسداد تمام مسیرهای ورودی به مسجد جمکران

معاون فرهنگی مسجد جمکران گفت: تمامی خیابان‌های ورودی به مسجد جمکران و مسیرهای اطراف مسدود است و از ورود خودروها به این محدوده ممانعت خواهد شد.