فرماندار میبد اسامي نامزدهاي احراز صلاحیت شده انتخابات شوراي اسلامي شهر ميبد را منتشر کرد.

به گزارش نارین‌خبر، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر میبد می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۰ برگزار می شود واسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر میبد به شرح زیر می باشد:

– ۱ آقای علیرضا آزادمنش فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵
– ۲ آقای امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی فرزند منصور کد نامزد ۱۲۶
– ۳ آقای محمود اسدزاده فیروزآبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۷
– ۴ خانم معصومه اسمعیلی ده خواجه فرزند حسین کد نامزد ۱۲۸
– ۵ آقای روح اله اعلم الهدی فرزند جواد کد نامزد ۱۴۱
– ۶ آقای حسین آقائی میبدی فرزند میرزامحمد کد نامزد ۱۴۲
– ۷ آقای مهدی اکبرزاده شورکی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۵
– ۸ آقای سیدابوالفضل امامی میبدی فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۴۶
– ۹ آقای سیدابوالفضل امامی میبدی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۴۷
– ۱۰ آقای سیدناصر امامی میبدی فرزند سیدعلیرضا کد نامزد ۱۴۸
– ۱۱ آقای غلامرضا بابائی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۲
– ۱۲ آقای حسین پیشوایی فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۶
– ۱۳ آقای سیدعلی خدائی فرزند سید محمد کد نامزد ۱۵۷
– ۱۴ آقای علیرضا خساره فرزند حسن کد نامزد ۱۵۸
– ۱۵ آقای محسن دست برآورده فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶۲
– ۱۶ خانم خدیجه دهقان پورمحمودآبادی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۴
– ۱۷ آقای علی دهقانی شورکی فرزند قنبر على کد نامزد ۱۶۷
– ۱۸ آقای حسین دهقانی فیروزآبادی مشهور به امیرحسین فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۸
– ۱۹ آقای سیدحبیب اله دهقانی فیروزآبادی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۶۹
– ۲۰ آقای علی محمد دهقانی فیروزآبادی فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۷۱
– ۲۱ آقای مصطفی دهقانی فیروزآبادی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷۲
– ۲۲ آقای وحید ریاحی فر فرزند عبدالرزاق کد نامزد ۱۷۴
– ۲۳ آقای محمود زارع شاهی فرزند رضاعلی کد نامزد ۱۷۵
– ۲۴ آقای مهدی زارعشاهی فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۷۶
– ۲۵ آقای مصطفی زارع مهرجردی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۸
– ۲۶ آقای مهدی زارع مهرجردی فرزند محمود کد نامزد ۱۷۹
– ۲۷ آقای مجید زارعی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۱
– ۲۸ آقای مهدی زمانی فرزند على کد نامزد ۱۸۲
– ۲۹ آقای محمدحسین زمانیان شورک فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۴
– ۳۰ آقای مصطفی شبانی پورمیبدی مشهور به شبانى پور فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵
– ۳۱ خانم هاجر شیروانی فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۸۶
– ۳۲ آقای محمدکاظم صباغی فیروزآبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۹
– ۳۳ آقای حمیدرضا عزیزی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۹۲
– ۳۴ آقای سیدایمان علوی فرزند سیدمحسن کد نامزد ۱۹۴
– ۳۵ آقای سیدعلی فاطمی فیروزآبادی فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۹۵
– ۳۶ آقای علی فلاح مهرجردی مشهور به سیدعلى املاکى فرزند جواد کد نامزد ۱۹۶
– ۳۷ آقای جواد فیاضی بارجین فرزند هدایت کد نامزد ۲۱۲
– ۳۸ آقای محمدجواد کارگرشورکی فرزند حبیب کد نامزد ۲۱۴
– ۳۹ آقای سیدابوالحسن گلاب مشهور به سید گلاب فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۱۵
– ۴۰ آقای سیدحسن موسوی میبدی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۲۱۷
– ۴۱ آقای سیدمحمود هاشم زاده میبدی فرزند سید فضل اله کد نامزد ۲۱۸
توجه :
-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی
تعداد حداکثر ۷ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری میبد در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
حسین فلاح یخدانی فرماندار شهرستان میبد