مردم میبد در انتخابات شورای اسلامى شهر داوطلبان مورد نظر خود را انتخاب کردند.

به گزارش نارین‌خبر، با استناد ۶۱ برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر میبد، نتیجه انتخابات در این شهر به شرح زیر مى باشد.

۱ محمدجواد کارگرشورکی ۷۱۴۸ هفت هزار و یکصد و چهل و هشت رای

۲ محمدکاظم صباغی فیروزآبادی ۶۵۴۷ شش هزار و پانصد و چهل و هفت رای

۳ علی دهقانی شورکی ۶۲۱۸ شش هزار و دویست و هجده رای

۴ علیرضا آزادمنش ۵۷۳۲ پنج هزار و هفتصد و سی و دو رای

۵ جواد فیاضی بارجین ۵۰۲۳ پنج هزار و بیست و سه رای

۶ سیدایمان علوی ۴۲۸۶ چهار هزار و دویست و هشتاد و شش رای

۷ سیدابوالحسن گلاب ۴۲۷۲ چهار هزار و دویست و هفتاد و دو رای

۸ مجید زارعی ۴۰۵۵ چهار هزار و پنجاه و پنج رای

۹ سیدناصر امامی میبدی ۳۸۸۳ سه هزار و هشتصد و هشتاد و سه رای

۱۰ سیدمحمود هاشم زاده میبدی ۳۴۴۸ سه هزار و چهارصد و چهل و هشت رای

۱۱ سیدعلی خدائی ۳۰۱۶ سه هزار و شانزده رای

۱۲ محمدحسین زمانیان شورک ۲۹۳۰ دو هزار و نهصد و سی رای

۱۳ سیدحبیب اله دهقانی فیروزآبادی ۲۸۷۷ دو هزار و هشتصد و هفتاد و هفت رای

۱۴ مهدی زمانی ۲۸۶۵ دو هزار و هشتصد و شصت و پنج رای

۱۵ مهدی اکبرزاده شورکی ۲۸۰۸ دو هزار و هشتصد و هشت رای

۱۶ خدیجه دهقان پورمحمودآبادی ۲۲۶۵ دو هزار و دویست و شصت و پنج رای

۱۷ سیدحسن موسوی میبدی ۲۲۴۵ دو هزار و دویست و چهل و پنج رای

۱۸ حسین پیشوایی ۱۸۵۸ یک هزار و هشتصد و پنجاه و هشت رای

۱۹ علی فلاح مهرجردی ۱۸۳۵ یک هزار و هشتصد و سی و پنج رای

۲۰ سیدعلی فاطمی فیروزآبادی ۱۷۰۷ یک هزار و هفتصد و هفت رای

۲۱ مهدی زارع مهرجردی ۱۶۶۰ یک هزار و ششصد و شصت رای

۲۲ سیدابوالفضل امامی میبدی ۱۵۸۷ یک هزار و پانصد و هشتاد و هفت رای

۲۳ سیدابوالفضل امامی میبدی ۱۳۸۵ یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج رای

۲۴ امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی ۱۳۷۹ یک هزار و سیصد و هفتاد و نه رای

۲۵ مصطفی زارع مهرجردی ۱۳۶۴ یک هزار و سیصد و شصت و چهار رای

۲۶ حسین آقائی میبدی ۱۳۴۸ یک هزار و سیصد و چهل و هشت رای

۲۷ علی محمد دهقانی فیروزآبادی ۱۳۴۸ یک هزار و سیصد و چهل و هشت رای

۲۸ روح اله اعلم الهدی ۱۲۶۰ یک هزار و دویست و شصت رای

۲۹ حسین دهقانی فیروزآبادی ۱۲۵۸ یک هزار و دویست و پنجاه و هشت رای

۳۰ هاجر شیروانی ۱۰۸۰ یک هزار و هشتاد رای

۳۱ محسن دست برآورده ۸۱۴ هشتصد و چهارده رای

۳۲ مهدی زارعشاهی ۷۴۶ هفتصد و چهل و شش رای

۳۳ محمود زارع شاهی ۶۷۷ ششصد و هفتاد و هفت رای

۳۴ غلامرضا بابائی ۵۷۰ پانصد و هفتاد رای

۳۵ علیرضا خساره ۵۶۴ پانصد و شصت و چهار رای

۳۶ حمیدرضا عزیزی ۵۵۳ پانصد و پنجاه و سه رای

۳۷ مصطفی شبانی پورمیبدی ۴۱۹ چهارصد و نوزده رای

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلى شورای این شهر ۷ نفر و تعداد اعضای على البدل آن ۵ نفر مى باشد ، افراد مشروح زیر :

– ۱ آقای محمدجواد کارگرشورکی نام پدر حبیب دارای ۷۱۴۸ رای

– ۲ آقای محمدکاظم صباغی فیروزآبادی نام پدر غلامرضادارای ۶۵۴۷ رای

– ۳ آقای علی دهقانی شورکی نام پدر قنبر علی دارای ۶۲۱۸ رای

– ۴ آقای علیرضا آزادمنش نام پدر محمددارای ۵۷۳۲ رای

– ۵ آقای جواد فیاضی بارجین نام پدر هدایت دارای ۵۰۲۳ رای

– ۶ آقای سیدایمان علوی نام پدر سیدمحسن دارای ۴۲۸۶ رای

– ۷ آقای سیدابوالحسن گلاب نام پدر سیدرضادارای ۴۲۷۲ رای

به عنوان اعضای اصلى و

– ۱ آقای مجید زارعی نام پدرمحمدعلی دارای ۴۰۵۵ رای

– ۲ آقای سیدناصر امامی میبدی نام پدرسیدعلیرضا دارای ۳۸۸۳ رای

– ۳ آقای سیدمحمود هاشم زاده میبدی نام پدرسید فضل اله دارای ۳۴۴۸ رای

– ۴ آقای سیدعلی خدائی نام پدرسید محمد دارای ۳۰۱۶ رای

– ۵ آقای محمدحسین زمانیان شورک نام پدرغلامرضا دارای ۲۹۳۰ رای

به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر میبد انتخاب شدند .